INFORMACIÓ SOBRE AJUDES A L’ESTUDI

Podeu consultar els següents enllaços

BEQUES PER A ESTUDIS NO UNIVERSITARIS

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-no-universitarios.html

BEQUES PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE RECOLÇAMENT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
40890
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación yFormación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico2018-2019

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40890.pdf