LA MATÈRIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN BATXILLERAT

El dia 25 de juny de 2018 la Sala quarta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  davant del recurs presentat per l’ Associació de Professors de Religió en Centres estatals de la Comunitat Valenciana /APPRECE) ,  adopta una mesura cautelar en què s’indica el següent: “debera incluirse la religión en segundo curso de Batxillerat manteniendo el sistema anterior”

La  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport -després  de l’anàlisi de la normativa relacionada amb l’assignatura de religió-  observa que des de la dècada dels anys 70  no s’impartia Religió Catòlica en l’últim curs anterior a l’accés a la Universitat i per aquest motiu i pel fet que la Direcció General de Centres i Personal Docent ja té elaborada la plantilla de Religió de Secundària del pròxim curs,  sol·licita un aclariment al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana davant la mesura cautelar esmentada en el paràgraf anterior.

El dia 19 de juliol l’esmentat tribunal comunica la interlocutòria aclaridora de la mesura cautelar indicant el següent: “Aclara que la medida cautelar supone la obligación de ofrecer Religión en 2º de Bachillerato”

Per aquest motiu s’haurà d’oferir la Religió Catòlica com una matèria més específica d’opció en les mateixes condicions que la resta i per a això l’alumnat que vullga cursar-la deurà de modificar la seua matrícula, substituint la matèria d’opció de què estava matriculat per la de Religió Catòlica. Aquest procés deurà realitzar-se en el centre els primers dies de setembre.